Καταστατικό

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1989, με αρ. απόφασης του Πρωτοδικείου Βόλου που αναγνωρίζει το Σωματείο:492 / 1115 / 96 / 89 και αρ. καταχώρησης στο βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Βόλου:1264


----- Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του Καταστατικού -----

 

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

­1.  Η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικότητας, συνεργασίας και αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη.

2.  Η προαγωγή και εξύψωση του συνδικαλιστικού, κοινωνικoύ, πνευματικού και γενικά του πολιτιστικού επιπέδου των μελών.

3.  Η μελέτη και επίλυση των συνδικαλιστικών, υπηρεσιακών, οικονομικών και γενικά επαγγελματικών ζητημάτων των μελών και η προάσπιση και επέκταση των αντίστοιχων δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών και του Κλάδου.

4.  Η συμβολή, ως οργανωμένου πανεπιστημιακού φορέα, σε συνεργασία με τους άλλους πανεπιστημιακούς φορείς, στην εκπλήρωση της αποστολής του Ιδρύματος.

5.  Η δημιουργία, διατήρηση και ανάπτυξη των σχέσεων και της συνεργασίας με αντίστοιχoυς Συλλόγους oμοειδών ιδρυμάτων, για την επιτυχία των κοινών σκοπών.

6.  Εκπροσώπηση Σωματείου σε ευρύτερες δημοσιoϋπαλληλικές οργανώσεις.